Resum del Ple Extraordinari Municipal 13 d’octubre

S’inicia la sessió a les 20:10 hores amb la presència de tots els regidors i les regidores.

 

1.- Donar compte de la renovació del conveni de Bono-metre amb la FGV. Una vegada informats per l’alcaldia sobre que l’augment en el preu de Bono-metre serà assumit per les arques municipals sense cap incidència sobre el veïnat. El BLOC manifesta que l’esforç econòmic municipal està sent molt important però no es beneficien per igual tots els veïns, perquè no tots tenen la mateixa renda. La distribució de la subvenció del Bono-metre ha de recollir les diferències en renda dels jubilats i pensionistes, que és a qui va dirigida aquests servei. També assenyala el regidor la importància d’anar donar les passes per a propiciar una major interconnectivitat entre tots els mitjans de transport públic i, en aquest sentit el regidor demana que s’incloga en el proper conveni amb FGV un millorament de la freqüència de pas del metro pel nostre poble així com un servei nocturn de cap de setmana.
 

2.- Aprovació de dedicació en exclusivitat de l’Alcaldia i de les assistències de regidors a Ple, Juntes de Govern, Comissions Informatives i Meses de contractació. S’aprova amb els vots en contra del PP i a favor de la resta de Grups Polítics Municipals una retribució de 1700 euros mensuals, amb 14 pagues anuals per l’alcaldia com a persona alliberada; pel que fa a les assistències s’estableix una quantia per sessió i regidor o regidora de 60 € pels de la Junta de Govern, 50€ per Ple, 40€ per Comissió Informativa i 20€ per Mesa de Contractació.

 

3.- Aprovació Modificació de Crèdit núm.13/2011. Amb l’abstenció del PSOE i d’EU, i amb els vots favorables del PP, UxV, BLOC s’aprova la modificació de crèdit. Es tracta de poder fer servir els 35mil euros que s’ha estalviat la Corporació en retribucions als càrrecs electes, després de les noves assignacions aprovades en el punt anterior, i que passen a destinar-se a Serveis Socials, Educació, Mútua de treball dels treballadors públics, conservació de vies públiques i assistències de membres de la Corporació de l’anterior legislatura. El regidor del BLOC mostra el seu rebuig que siguen aquestes assistències de la legislatura anterior i que en el seu lloc hauria d’haver-hi fer front a deute amb els proveïdors.

 

4.- Moció per a exigir a l’Estat mesures urgents de tresoreria. És una moció presentada i aprovada per unanimitat per tots els Grups Polítics Municipals.

 

5.- Aprovació de la rectificació de l’Inventari General a data 31 desembre de 2010. S’aprova per unanimitat de tots els Grups Polítics Municipals, després que en la Comissió Informativa el secretari de la Corporació donara compte.

 

6.- Aprovació dels Comptes Generals dels exercicis 2007, 2008, 2009 i 2010. Després del la seua aprovació en Ple ordinari i la seua exposició pública, els Comptes Generals tornen al Ple per a debatre les al•legacions que hagen pogut presentar-se i aprovar, si escau, finalment aquest comptes. No s’han presentat cap al•legació, per la qual cosa el posició del BLOC manifestada pel seu regidor és que aquests comptes haurien d’haver sigut presentats i aprovats en temps i forma en els corresponents anys posteriors a la seua execució, com així ho determina la llei, per la qual cosa i donat que el seu Grup no hi era en aquets anys s’abstindrà; pel mateix motiu, respecte a l’exercici 2010, el seu vot serà favorable amb la confiança que les mesures de millorament de la gestió pressupostària apuntades en sessions anteriors de Comissió i en Ple siguen una realitat viscuda en aquests 2011 i des d’ara en endavant.

Tots els Comptes són aprovats amb els vots favorables de PP i UxV, als qui se’ls suma el BLOC per als de 2010.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.