Últims dies subvenció biomassa per als edificis públics municipals

Us fem memòria d’una subvenció que ens sembla molt interessant per als edificis públics municipals: poliesportius, llars de jubilats, escoletes, …

Pel que ens consta, hi haurà encara crèdit suficient per poder sol·licitar-la i si es l’import d’ajuda a fons perdut és del 80%. (Dotació màxima 17.248.000€)

Les bases es va publicar en el BOP de València de data, 7/08/2014: “Bases per atorgar subvencions per a l’adquisició d’equips de combustió de biomassa, cremadors, sitges i captadors solars” per la Diputació de València al seus ajuntaments i que el termini finalitza el proper divendres 28 de novembre de 2014.

En resum:

1. L’objecte és la concesió de subvencions (a fons perdut) als municipis per a l’adquisició d’equips de combustió de biomassa, cremadors, sitges i captadors solars per a edificis públics, i el manteniment de 2 anys.

2. L’import de l’ajuda s’establix en el 80% de l’import del cost elegible, sent el 20% restant per compte de l’ajuntament.
3. Per sol·licitar la subvenció l’ajuntament ha d’aportar:
a) El model d’acord de sol·licitud de subvenció (model I de l’annex II), emés pel Secretari/a de l’ajuntament, en el que es farà constar:
i. L’adopció de l’acord per part de l’òrgan competent.
ii. El subministrament que es pretén contractar amb l’import total del mateix,
iii. El compromís de consignació pressupostària del 20% no subvencionat i compromís d’abonar a Diputació eixa quantitat.
b) El model de declaració responsable (model II de l’annex II).
c) L’acord de l’òrgan competent d’aprovació de la factura per al reconeixement efectiu de la subvenció (model III de l’annex II).
d) El contracte de cessió de drets (model IV de l’annex II).
4. Si es fa directament amb l’empresa adjudicatària, la factura serà emesa per l’import total del subministrament a la Diputació de València, qui la abonarà directament.

5. Hi ha un termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació de la concessió de la subvenció en el BOP, per a que l’ajuntament aporte a la Diputació la documentació justificativa de l’adquisició del subministrament i del compliment de la finalitat de la subvenció (vore base cinquena).
6. En el supòsit de que obtinga altres ajudes procedents de qualsevol administració o ens púbics o privats, estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, amb la mateixa finalitat, haurà de notificar-lo a la Diputació de València, tenint la consideració d’infracció als efectes del que establix la normativa vigent l’incompliment d’esta obligació.
7. El termini per a la presentació de subvencions acaba el 28/11/2014.

Sabem que alguns/nes de vosaltres ja l’heu demanada, però enviem este recordatori, perquè pensem que es una bona oportunitat per a augmentar l’estalvi energètic i utilitzar energies netes i renovables.

El més fàcil és que us poseu en contacte amb les empreses concessionàries per a facilitar les tasques administratives.

Us indiquem, que també estan vigents altres ajudes de la Diputació de València, similars a les de Biomassa, per a l’adquisició d’articles d’il·luminació de tecnologia led, per edificis i instal·lacions interiors municipals.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.